Tin tức » Thông báo
THÔNG BÁO (V/v các khoản thu đóng năm 2013, 2014)
Ngày 04/12/2013
»
 
V/v tăng cường thời gian làm việc
Ngày 04/12/2013
»
 
V/v hoàn tạm ứng và khoá sổ cuối năm 2013
Ngày 07/11/2013
V/v hoàn tạm ứng và khoá sổ cuối năm 2013
»
 
V/v nộp học phí và các khoản thu khác đầu năm
Ngày 23/08/2013
(V/v nộp học phí và các khoản thu khác đầu năm)
»
 
V/v nộp và hoàn thuế thu nhập cá nhân năm 2012
Ngày 18/03/2013
»
 
V/v tăng cường thời gian làm việc
Ngày 14/12/2012
»
 
V/v hoàn tạm ứng và khoá sổ cuối năm 2012
Ngày 08/11/2012
»
 
Về việc nộp và hoàn thuế thu nhập cá nhân 2011
Ngày 15/03/2012
Về việc nộp và hoàn thuế thu nhập cá nhân 2011
»
 
THONG BAO
Ngày 09/01/2012
.
»
 
Về việc hoàn tạm ứng và khoá sổ cuối năm 2011.
Ngày 21/11/2011
.
»