Tin tức » Thông báo
Về việc nộp học phí HK2 năm học 2016-2017(Hệ VLVH)
Ngày 01/05/2017
»
 
Về việc nộp học phí HK2 năm học 2016-2017 (Lớp Tallaght)
Ngày 01/05/2017
»
 
Về việc nộp học phí HK2 năm học 2016-2017(Hệ CQ)
Ngày 20/04/2017
»
 
Về việc nộp học phí HK2 năm học 2016-2017 (Lớp CTTT)
Ngày 17/04/2017
»
 
Về việc nộp và hoàn thuế thu nhập cá nhân năm 2016
Ngày 13/03/2017
Phòng Kế hoạch Tài chính đã tập hợp và gởi đến từng cá nhân bảng tổng hợp thu nhập và số thuế phải nộp năm 2016 (qua mail hce của từng cá nhân). Nay phòng KHTC thông báo đến toàn thể cán bộ, giáo viên một số điểm sau:
»
 
Về việc quy định mức thu học phí học ghép HK2 năm học 2016-2017
Ngày 01/03/2017
»
 
QUY TRÌNH THANH TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NĂM 2017
Ngày 23/02/2017
»
 
Về việc nộp học phí học kỳ 2 năm học 2016-2017
Ngày 06/02/2017
»
 
V/v nộp bổ sung học phí đối với sinh viên K50 CTTT ngành KTNN-TC
Ngày 07/12/2016
»
 
V/v hoàn tạm ứng và khoá sổ cuối năm 2016
Ngày 07/12/2016
Căn cứ vào các văn bản pháp quy của Nhà nước và Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước Thừa thiên Huế yêu cầu các đơn vị thụ hưởng ngân sách Nhà nước phải thanh toán tạm ứng kinh phí (tất cả các nguồn) trước ngày 31 tháng 12 năm 2016 để khoá sổ quyết toán
»