Tin tức » Thông báo
Thông báo v/v tổ chức xét nâng lương đợt 2 năm 2018
Ngày 14/12/2018

                                        THÔNG BÁO

     Về việc tổ chức xét nâng lương đợt 2 năm 2018

     Thực hiện Công văn số 1600/ĐHH-TCCB ngày 26/11/2018 của Đại học Huế về việc hướng dẫn nâng bậc lương và phụ cấp thâm niên vượt khung năm 2018 (đợt 2); Phòng Tổ chức – Hành chính đã lập danh sách dự kiến cán bộ viên chức được xét nâng lương năm 2018 (đợt 2), bao gồm các đối tượng: (1) Viên chức thuộc diện được xét nâng bậc lương thường xuyên (có thời gian nâng bậc lương từ tháng 07/2018 đến tháng 12/2018); (2) Viên chức thuộc diện được tính hưởng thêm phụ cấp thâm niên vượt khung; (3) Viên chức thuộc diện được xét nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc (có thời gian nâng bậc lương thường xuyên trong năm 2019).

Căn cứ Quy trình thực hiện nâng lương và phụ cấp thâm niên vượt khung, Trường Đại học Kinh tế đề nghị các đơn vị trực thuộc thông báo rộng rãi và công khai đến cán bộ viên chức của đơn vị về danh sách dự kiến được xét nâng lương năm 2018 - đợt 2 (DANH SÁCH TẠI ĐÂY) và danh sách tổng hợp thành tích đề nghị xét nâng lương trước thời hạn (XEM TẠI ĐÂY). Trong trường hợp có sai sót, đề nghị cán bộ viên chức phản ánh trực tiếp đến Phòng Tổ chức – Hành chính trước ngày 20/12/2018 (liên hệ Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng) để kịp thời điều chỉnh và trình Hội đồng xét duyệt.