Giới thiệu » Đội ngũ nhân sự
ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

Hiện nay, Phòng Kế hoạch - Tài chính gồm có 09 cán bộ, trong đó có 06 thạc sĩ và 03 cử nhân:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại, Email

1

ThS. Nguyễn Văn Lạc

Trưởng Phòng

0914066299 nvlackinhte@gmail.com

2

ThS. Nguyễn Thị Thanh Thủy

Phó Trưởng Phòng - Kế Toán Trưởng

0915568080 thuyhce81@yahoo.com.vn

3

ThS. Trần Thị Hoài Mơ

Kế toán tổng hợp

0905051599 hoaimo.khtc.hce@gmail.com

4

ThS. Nguyễn Thị Thu Minh

Thủ quỹ

0916847455 minhthu2891@gmail.com

5

ThS. Trần Thị Quang Lộc

Kế toán tổng hợp

0917274111 quangloc1105@gmail.com

6

CN. Trần Hà Thành Trung

Kế toán tài sản, thuế

0947744733 trhthanhtrung@gmail.com

7

CN. Hoàng Thị Trà Hương

Kế toán ngân hàng, kho bạc

0901143699 trahuonght@gmail.com

8

ThS. Nguyễn Thị Phương Tâm

Kế toán học phí

0914563931 ntptam@hce.edu.vn

9

CN. Đặng Thanh Hà

Kế toán thanh toán, lương

0905012514 thanhhakinhte@gmail.com