Giới thiệu » Đội ngũ nhân sự
ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

Hiện nay, Phòng Kế hoạch - Tài chính gồm có 09 cán bộ, trong đó có 07 thạc sĩ và 02 cử nhân:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại, Email

1

ThS. Nguyễn Thị Thanh Thủy

Trưởng Phòng - Kế Toán Trưởng

     0915568080      nttthuy@hce.edu.vn

2

ThS. Trần Thị Quang Lộc

Phó Trưởng Phòng

0917274111 quangloc1105@gmail.com

3

ThS. Trần Thị Hoài Mơ

Kế toán tổng hợp

0905051599 hoaimo.khtc.hce@gmail.com

4

ThS. Nguyễn Thị Thu Minh

Thủ quỹ

0916847455 minhthu2891@gmail.com

5

ThS. Nguyễn Văn Lạc

Kế toán viên

  0914066299 nvlackinhte@gmail.com     

6

CN. Trần Hà Thành Trung

Kế toán tài sản, thuế

0947744733 trhthanhtrung@gmail.com

7

ThS. Hoàng Thị Trà Hương

Kế toán thanh toán

0901143699 trahuonght@gmail.com

8

ThS. Nguyễn Thị Phương Tâm

Kế toán học phí

        0914563931        ntptam@hce.edu.vn

9

CN. Đặng Thanh Hà

Kế toán ngân hàng, kho bạc, lương

0905012514 thanhhakinhte@gmail.com