Giới thiệu » Chức năng nhiệm vụ
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

      Phòng Kế hoạch Tài chính có chức năng tham mưu giúp Hiệu Trưởng về các mặt công tác quản lý tài chính, tài sản của Trường theo sự phân cấp của Đại học Huế.

 

     Nhiệm vụ :

- Lập và thực hiện kế hoạch được duyệt về thu chi tài chính.

- Lập và theo dõi các hợp đồng đào tạo và thực hiện điều khoản kinh phí.

- Kiểm tra chặt chẽ quá trình thu chi, thanh quyết toán các nguồn kinh phí hoạt động, mua sắm, xây dựng, sửa chữa.

- Tổ chức thực hiện công tác kế toán của Trường. Hướng dẫn chế độ kế toán và các văn bản của Nhà nước về quản lý tài chính, kiểm tra tài chính đối với các đơn vị hạch toán độc lập của Trường.

- Lập kế hoạch ngân sách, căn cứ dự toán được giao và kế hoạch công tác của các đơn vị, cân đối nhu cầu sử dụng kinh phí các đơn vị theo các quy định và định mức chi tiêu.

- Thực hiện công khai tài chính theo quy định hiện hành, đáp ứng yêu cầu của Bộ và của Đại học Huế về báo cáo tài chính, báo cáo thống kê, công tác thanh tra, kiểm tra, bảo quản, lưu trữ các chứng từ kế toán theo quy định.

- Quản lý tài chính tài sản của Trường.