Giới thiệu
GIỚI THIỆU CHUNG
Phòng Kế hoạch Tài chính tiền thân là Tổ Tài vụ trực thuộc Phòng Hành chính - Tổng hợp thuộc Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế được thành lập từ năm 1995. Do yêu cầu phát triển và thay đổi cơ cấu tổ chức, đến năm 2002 Tổ Tài vụ được tách thành một đơn vị độc lập trực thuộc Hiệu trưởng và đến năm 2007, Phòng được thành lập theo Quyết định số 325/QĐ-ĐHH-TCNS ngày 08 tháng 03 năm 2007.
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ
Danh sách tập thể và cá nhân P.KHTC đạt danh hiệu thi đua & khen thưởng